Privacyverklaring

Design Innovation Group B.V., gevestigd aan Nieuwegracht 1 3512LB Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.designinnovationgroup.nl
Nieuwegracht 1
3512LB Utrecht
Tel: 030- 737 0 999

Marieke Rietbergen is de Functionaris Gegevensbescherming van Design Innovation Group B.V.
Zij is te bereiken via hello@designinnovationgroup.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Design Innovation Group verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Onderzoeksdata
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie persoonlijk gegevens te verzamelen en zeker niet over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@desiginnovationgroup.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Design Innovation Group verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Contact met je op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het afhandelen van betalingen

Geautomatiseerde besluitvorming

Design Innovation Group neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Design Innovation Group B.V.) tussen zit. Design Innovation Group B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen waar data wordt  verzameld:

Voor het versturen van onze nieuwsbrieven maken we gebruik van Mailchimp. Meer informatie over de privacy policy van Mailchimp kan je hier vinden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Design Innovation Group bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Indien Design Innovation Group je persoonsgegevens met derden gaat delen – hetgeen uitsluitend gebeurt voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting – doen we dit enkel wanneer jij daar vooraf (bij het ophalen van de informatie) toestemming voor hebt gegeven.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Design Innovation Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Design Innovation Group gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Design Innovation Group en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@desiginnovationgroup.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Design Innovation Group wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Design Innovation Group neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hello@desiginnovationgroup.nl